38/2023 Całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie pediatrii i neonatologii w Oddziale Pediatrycznym i Izbie Przyjęć wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału Pediatrycznego w SP ZOZ w Siemiatyczach; Ccałodobowe świadczenia lekarskie w zakresie pediatrii i neonatologii w Oddziale Pediatrycznym i Izbie Przyjęć w SP ZOZ w Siemiatyczach; świadczenia zdrowotne lekarskie w Poradni Neonatologicznej SP ZOZ w Siemiatyczach; całodobowe świadczenia zdrowotne lekarskie w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii i w SP ZOZ w Siemiatyczach; całodobowe świadczenia zdrowotne lekarskie w zakresie chorób wewnętrznych w Oddziale Wewnętrznym i Izbie Przyjęć SP ZOZ w Siemiatyczach; świadczenia zdrowotne lekarskie w Poradni Kardiologicznej SP ZOZ w Siemiatyczac; Całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ w SP ZOZ w Siemiatyczach; lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna w SP ZOZ w Siemiatyczach; świadczenia lekarskie w Poradni Dermatologicznej w SP ZOZ w Siemiatyczach; świadczenia lekarskie w Poradni Chirurgicznej w SP ZOZ w Siemiatyczach; świadczenia lekarskie w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym w SP ZOZ w Siemiatyczach.

OGŁOSZENIE

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 991  z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2561 z późn. zm.).

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

ul. Szpitalna 8, 17 – 300 Siemiatycze

zaprasza

do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

 • całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie pediatrii i neonatologii w Oddziale Pediatrycznym i Izbie Przyjęć wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału Pediatrycznego w SP ZOZ  w Siemiatyczach;
 • całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie pediatrii i neonatologii w Oddziale Pediatrycznym i Izbie Przyjęć  w SP ZOZ  w Siemiatyczach;
 • świadczenia zdrowotne lekarskie w Poradni Neonatologicznej SP ZOZ w Siemiatyczach;
 • całodobowe świadczenia zdrowotne lekarskie w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii i w SP ZOZ w Siemiatyczach;
 • całodobowe świadczenia zdrowotne lekarskie w zakresie chorób wewnętrznych w Oddziale Wewnętrznym i Izbie Przyjęć  SP ZOZ w Siemiatyczach;
 • świadczenia zdrowotne lekarskie w Poradni Kardiologicznej SP ZOZ w Siemiatyczach.
 • Całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ w SP ZOZ w Siemiatyczach.
 • lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna w SP ZOZ w Siemiatyczach;
 • świadczenia lekarskie w Poradni Dermatologicznej w SP ZOZ w Siemiatyczach;
 • świadczenia lekarskie w Poradni Chirurgicznej w SP ZOZ w Siemiatyczach;
 • świadczenia lekarskie w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym w  SP ZOZ w Siemiatyczach.

Okres obowiązywania umowy  od  01.01.2024r. do  31.12.2024r.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert, formularz ofertowy, projekt umowy oraz materiały informacyjne o przedmiocie zamówienia dostępne są od dnia 13.12.2023r. w budynku Administracji SP ZOZ w Siemiatyczach (pokój nr 9) w godz. 8:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w godz. 9:00 – 14:00 pod numerami telefonów: 85- 655 23 85.

Oferty sporządzone na formularzu ofertowym należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie……………………w SP ZOZ w Siemiatyczach”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:30, w Sekretariacie Dyrektora SP ZOZ w Siemiatyczach przy ul. Szpitalnej  8  do dnia  20.12.2023r.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje potwierdzona data i godzina jej wpływu do Sekretariatu. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do Sekretariatu Dyrektora SP ZOZ  w Siemiatyczach przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w budynku Administracji SP ZOZ w Siemiatyczach (pokój nr 9) w dniu 20.12.2023r. o godz. 11:00.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, w budynku Administracji oraz na stronie internetowej: www.spzozsiemiatycze.pl w dniu 20.12.2023r.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert, bez podania przyczyny.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach zasad konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2561 z późn. zm.)