Skargi i wnioski dotyczące niewłaściwej realizacji świadczeń zdrowotnych można składać w:

Sekretariacie SP ZOZ w Siemiatyczach
ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze
Telefon / Fax: 85 655 28 25 (poniedziałek – piątek od 8:00 do 15:30)
e-mail: [email protected]

Skargi i wnioski mogą być wnoszone do SP ZOZ w Siemiatyczach pisemnie lub za pomocą faksu, poczty elektronicznej oraz ustnie do protokołu.

W przypadku wniesienia skargi lub wniosku za pomocą poczty elektronicznej prosi się odpowiednio skarżącego lub wnioskodawcę o potwierdzenie złożenia skargi lub wniosku pisemnie w terminie 7 dni.

Interesanci w sprawie skarg i wniosków przyjmowani są przez Dyrektora SP ZOZ w Siemiatyczach w czwartki w godzinach 10:00 – 12:00.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wnoszący skargę lub wniosek może zastrzec nie ujawnianie swego nazwiska i adresu. Zastrzeżenie takie jest dla SP ZOZ w Siemiatyczach wiążące.

Zgłoszone skargi i wnioski powinny być rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia lub wpłynięcia wniosku lub skargi.

Wnoszącego skargę lub wniosek zawiadamia się pisemnie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku.