W związku z wdrożeniem zasad anonimowego zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów w SPZOZ w Siemiatyczach odpowiednio do wymagań dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Dyrektor SP ZOZ w Siemiatyczach wprowadził do stosowania  „Zasady anonimowego zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów  w  SP ZOZ w Siemiatyczach” 

Kontakt Wewnętrzny do zgłoszenia naruszeń [email protected]