Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.spzozsiemiatycze.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.spzozsiemiatycze.pl

Data publikacji strony internetowej: 13.09.2021. Data ostatniej aktualizacji: 13.09.2021

Strona www.spzozsiemiatycze.pl jest częściowo zgodna z ustawą z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

a) niezgodność z ustawą:
– materiały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, głównie skany dokumentów,
– w niektórych zdjęciach nagłówkowych artykułów oraz zdjęć w galerii brakuje alternatywnego tekstu

b) nieproporcjonalne obciążenie:
– materiały dostarczone do publikacji ze źródeł zewnętrznych nie są dostępne cyfrowo,
– materiały bardzo obszerne, których wytworzenie odbywa się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwia wpływ na ich docelową formę,
– materiały posiadające strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt ze pod  tel. 85 655 20 00 / wew 366, e-mail [email protected]. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna
Siedziba Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach mieści się przy ul. Szpitalnej 8, 17-300 Siemiatyczach.
Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą dwa wejścia (od frontu szpitala), przy których znajdują się windy.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla

Postępowanie odwoławcze
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.