1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest:
  • pacjentowi, którego dokumentacja ta dotyczy po okazaniu przez pacjenta dokumentu potwierdzającego tożsamość np. dowód osobisty, paszport,
  • przedstawicielom ustawowym pacjenta po okazaniu odpowiedniego dokumentu:
  • rodzicom, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, po okazaniu swojego dowodu osobistego,
  • opiekunom ustanowionym przez sąd, po okazaniu stosownego orzeczenia np. w zakresie powierzenia opieki nad małoletnim, niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, ustanowienia kuratora itp.,
  • osobie upoważnionej przez pacjenta, w ramach pisemnego oświadczenia pacjenta znajdującego się w dokumentacji medycznej pacjenta lub posiadającej pisemne upoważnienie pacjenta złożone w obecności pracownika uprawnionego do udostępniania dokumentacji medycznej, a w innym przypadku upoważnienie z notarialnie lub urzędowo poświadczonym podpisem upoważniającego,
  • organom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów odrębnych.

2. Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną oraz prawo do udostępnia dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia w pisemnym oświadczeniu z zaznaczeniem, że pełnomocnictwo jest udzielone na wypadek śmierci, a także organy i podmioty uprawnione na podstawie przepisów odrębnych.

3. SP ZOZ w Siemiatyczach udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

4. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

5. Podmiot udostępnia dokumentację medyczną wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym, w następujący sposób:

  • do wglądu w siedzibie przedsiębiorstwa SP ZOZ w Siemiatyczach;
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.


6. Udostępnianie dokumentacji medycznej do wglądu odbywa się na miejscu w SP ZOZ w Siemiatyczach, pod nadzorem osoby uprawnionej do udostępnienia dokumentacji medycznej, w tym w szczególności: pracownika Sekcji Statystyki Medycznej, lekarza prowadzącego / lekarza dyżurnego.

7. Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta na zewnątrz organom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów odrębnych następuje na podstawie decyzji Dyrektora SP ZOZ w Siemiatyczach.

8. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej składa się, uwzględniając czas na sporządzenie jej kopii, odpisu, wyciągu, w rejestracji SP ZOZ w Siemiatyczach lub przesyła pocztą. We wniosku należy uwzględnić formę odbioru dokumentacji. W przypadku przesłania jej drogą pocztową, koszty przesłania ponosi wnioskodawca.

9. Formularze wniosku o wydanie kopii dokumentacji medycznej oraz upoważnienia do wydania kopii dokumentacji medycznej można pobrać w rejestracji SP ZOZ w Siemiatyczach lub na stronie internetowej podmiotu www.spzozsiemiatycze.pl

10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentacji medycznej dokonują upoważnione osoby zatrudnione w komórkach organizacyjnych SP ZOZ w Siemiatyczach oraz lekarze prowadzący / lekarze dyżurni i Koordynatorzy oddziałów szpitalnych. Poświadcza się wyłącznie kopie dokumentacji medycznej wykonane w SP ZOZ w Siemiatyczach.

11. Wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej dołącza się do dokumentacji medycznej pacjenta.

12. Wydanie kopii dokumentacji medycznej nastąpi w terminie do 14 dni, licząc od daty złożenia wniosku, po wniesieniu opłaty w Kasie SP ZOZ w Siemiatyczach lub przelewem na jego konto. W przypadku przesyłania kopii dokumentacji medycznej drogą pocztową, wraz z kopią przesyłana jest faktura VAT określająca wysokość opłaty oraz numer rachunku bankowego, na który należy przelać wskazaną kwotę.

13. Wydanie kopii dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych, za pokwitowaniem odbioru. 14. Pracownik wydający oryginał dokumentacji medycznej jest odpowiedzialny za pozostawienie jej kopii lub pełnego odpisu w SP ZOZ w Siemiatyczach.

15. W przypadku gdy udostępnienie dokumentacji medycznej nie jest możliwe, odmowa jej udostępnienia wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania jej przyczyn.