22/2023 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego, w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego na Bloku Operacyjnym w SP ZOZ  na Bloku Operacyjnym w SP ZOZ Siemiatycze, w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii  SP ZOZ  w Siemiatyczach.

   OGŁOSZENIE

   konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

   na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 633 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2561 z późn. zm.).

   Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

   ul. Szpitalna 8, 17–300 Siemiatycze

   zaprasza

   do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

   1. całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego na Bloku Operacyjnym w SP ZOZ Siemiatycze;
   2. całodobowe  świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego na Bloku Operacyjnym w SP ZOZ  Siemiatycze;
   3. całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii  SP ZOZ  w Siemiatyczach.

   Okres obowiązywania umowy  od  01.07.2023r. do 30.06.2024r.

   Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert, formularz ofertowy, projekt umowy oraz materiały informacyjne o przedmiocie zamówienia dostępne są od dnia 22.06.2023r. w budynku Administracji SP ZOZ w Siemiatyczach (pokój nr 9) w godz. 8:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w godz. 9:00 – 14:00 pod numerami telefonów: 85- 655 23 85, 85- 655 28 25.

   Oferty sporządzone na formularzu ofertowym należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie………………………w SP ZOZ w Siemiatyczach”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:30, w Sekretariacie Dyrektora SP ZOZ w Siemiatyczach przy ul. Szpitalnej 8  do dnia  28.06.2023r. godz. 10:00.

   O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje potwierdzona data i godzina jej wpływu do Sekretariatu. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do Sekretariatu Dyrektora SP ZOZ  w Siemiatyczach przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

   Otwarcie złożonych ofert nastąpi w budynku Administracji SP ZOZ w Siemiatyczach (pokój nr 9) w dniu 28.06.2023r. o godz. 10:15.

   Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, w budynku Administracji oraz na stronie internetowej: www.spzozsiemiatycze.pl w dniu 28.06.2023r. godz. 14:00.

   Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

   Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert, bez podania przyczyny.

   Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach zasad konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2561 z późn. zm.)