18/2024 Do składania ofert w konkursie na „Świadczenie usług opisów radiologicznych (RTG, TK, MR oraz MRTG) za pomocą teleradiologii dla SP ZOZ w Siemiatyczach.”

OGŁOSZENIE

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (t.j. Dz.U.2023 poz. 991
z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1  i n. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2561 z późn. zm.)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze

Zaprasza

 • Do składania ofert w konkursie na Świadczenie usług opisów radiologicznych (RTG, TK, MR oraz MRTG) za pomocą teleradiologii dla SP ZOZ w Siemiatyczach.”
 1. Przewiduje się zawarcie umowy na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
 2. Zapytania odnośnie konkursu należy wysyłać pod adres  a.kalita@spzozsiemiatycze.pl do dnia  21.03.2024r.
 3. Oferty sporządzone na formularzu ofertowym należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: Świadczenie usług opisów radiologicznych RTG, TK i MR oraz MRTG za pomocą teleradiologii dla SP ZOZ w Siemiatyczach” w dni robocze w Sekretariacie Dyrektora SP ZOZ w Siemiatyczach przy ul. Szpitalnej 8, od 18.03.2024r. do dnia 27.03.2023r. do godziny 11:00.
 4. Zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje potwierdzona data i godz. Jej wpływu do Sekretariatu. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do Sekretariatu Dyrektora SP ZOZ w Siemiatyczach przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 5. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w budynku Administracji SP ZOZ w Siemiatyczach (pok. Sekcji Służby Pracowniczej) w dniu 27.03.2024r. o godzinie 12:00.
 6. Oferent może przedłożyć ofertę w formie elektronicznej sporządzoną zgodnie z opisem zawartym w SWK Rozdział III pkt 10-15.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert, bez podania przyczyn.
 9. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach zasad konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2561 z późn. zm).
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania cen jednostkowych złożonych ofert.
 2. Zamawiający zaznacza iż odpowiedz na zadane pytania do SKO mają formę uznaniową i Zamawiający nie ma obowiązku odpowiadać na pytania zadawane w trakcie trwania konkursu.
 3. Zamawiający nie udziela odpowiedz telefonicznie na pytania skierowane do wyjaśnień SKO
 4. Pytania do SKO należy kierować w formie pisemnej.
 5. Kryteria oceny ofert
 6. Cena – 100%