1/2022 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

OGŁOSZENIE

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

ul. Szpitalna 8, 17 – 300 Siemiatycze

zaprasza

do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

 1. całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie położnictwa i ginekologii w Oddziale Położniczo – Ginekologicznym rooming in i Izbie Przyjęć  w SP ZOZ  w Siemiatyczach;
 2. świadczenia zdrowotne w Poradni Ginekologicznej SP ZOZ w Siemiatyczach;
 3. całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie pediatrii i neonatologii w Oddziale Pediatrycznym i Izbie Przyjęć  w SP ZOZ  w Siemiatyczach;
 4. świadczenia zdrowotne w Poradni Neonatologicznej SP ZOZ w Siemiatyczach;
 5. całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie chorób wewnętrznych w Oddziale Wewnętrznym i Izbie Przyjęć  SP ZOZ w Siemiatyczach.
 6. świadczenia zdrowotne w Poradni Leczenia Uzależnień wraz z konsultacjami w oddziałach i innych komórkach SP ZOZ Siemiatycze;
 7. świadczenia zdrowotne w ramach konsultacji psychiatrycznej w oddziałach i innych komórkach SP ZOZ Siemiatycze;
 8. świadczenia zdrowotne w ramach świadczenia zdrowotne w Poradni Endokrynologicznej w  SP ZOZ w Siemiatyczach.
 9. świadczenia zdrowotne w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej w Bacikach Średnich SP ZOZ w Siemiatyczach.
 10. świadczenia zdrowotne w Poradni Urologicznej wraz z konsultacjami medycznymi w innych komórkach organizacyjnych SP ZOZ w Siemiatyczach;
 11. świadczenia zdrowotne w ramach realizacji świadczeń biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej w SP ZOZ w Siemiatyczach;
 12. świadczenia zdrowotne – wykonywanie USG w ramach realizacji świadczeń biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej w SP ZOZ w Siemiatyczach;
 13. świadczenia zdrowotne w Poradni Okulistycznej wraz z konsultacjami w innych komórkach medycznych i Medycyny Pracy SP ZOZ w Siemiatyczach;
 14. świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań rezonansu magnetycznego SP ZOZ w Siemiatyczach;
 15. świadczeń lekarskich w zakresie badań tomografii komputerowej w pracowni Tomografii Komputerowej SP ZOZ w Siemiatyczach;
 16. świadczeń lekarskich w zakresie badań USG w Pracowni Ultrasonograficznej i RTG w Pracowni Radiodiagnostyki  SP ZOZ w Siemiatyczach;
 17. świadczenia zdrowotne w Poradni Kardiologicznej SP ZOZ w Siemiatyczach;
 18. świadczenia zdrowotne w Poradni Dermatologicznej wraz z konsultacjami w innych komórkach medycznych  SP ZOZ w Siemiatyczach;
 19. świadczenia zdrowotne w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym w Bacikach Średnich  w  SP ZOZ w Siemiatyczach;
 20. świadczenia zdrowotne w Poradni Geriatrycznej  SP ZOZ w Siemiatyczach;
 21. świadczenia zdrowotne w zakresie chorób wewnętrznych w Poradni Chorób Wewnętrznych  SP ZOZ w Siemiatyczach;
 22. świadczenia zdrowotne w zakresie badań endoskopowych (gastroskopia i kolonoskopia)  SP ZOZ w Siemiatyczach;
 23. świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa w Poradni Geriatrycznej  SP ZOZ  w Siemiatyczach;
 24. w zakresie pielęgniarstwa  anestezjologicznego i intensywnej terapii w Oddziale  Anestezjologii i Intensywnej Terapii w  SP ZOZ w Siemiatyczach;
 25. świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego na Bloku Operacyjnym  w SP ZOZ w Siemiatyczach;

Okres obowiązywania umowy  od  01.02.2022 r. do 31.12.2024r.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert, formularz ofertowy, projekt umowy oraz materiały informacyjne o przedmiocie zamówienia dostępne są od dnia 17.01.2022r. w budynku Administracji SP ZOZ w Siemiatyczach (pokój nr 7) w godz. 8:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w godz. 9:00 – 14:00 pod numerami telefonów: 85- 655 23 85, 85- 655 28 25.

Oferty sporządzone na formularzu ofertowym należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie……………………………………………. w SP ZOZ w Siemiatyczach”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:30, w Sekretariacie Dyrektora SP ZOZ w Siemiatyczach przy ul. Szpitalnej  8  do dnia  21.01.2022 r.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje potwierdzona data i godzina jej wpływu do Sekretariatu. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do Sekretariatu Dyrektora SP ZOZ  w Siemiatyczach przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w budynku Administracji SP ZOZ w Siemiatyczach (pokój nr 7) w dniu 24.01.2022 r. o godz. 10:00.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, w budynku Administracji oraz na stronie internetowej: www.spzozsiemiatycze.pl w dniu 24.01.2022r.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert, bez podania przyczyny.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach zasad konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)