Zakup rezonansu magnetycznego oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Pracowni rezonansu magnetycznego

Dyrektor SP ZOZ

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Zakup rezonansu magnetycznego oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Pracowni rezonansu magnetycznego”

dla projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0085/20 “Poprawa jakości usług medycznych w zakresie leczenia schorzeń układu kostno – stawowo – mięśniowego, w tym diagnostyki obrazowej świadczonych przez SPZOZ w Siemiatyczach”