“Dostawa sprzętu do czyszczenia i konserwacji powierzchni płaskich na  potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach” – nr sprawy: SP ZOZ BP/05/22.