FundacjaRatujmy2017

fundacjaRatujmy2017mini

baner_Covid

covid

Portal Pacjenta eZdrowie

ezdrowieporadnia

logo_fundacji_ratujemy

logo-nfz
amazonki

baner_Transplantacje

transplantacje

 

 KONTAKT Z BIUREM RZECZNIKA PRAW PACJENTA
 

Ogólnopolska BEZPŁATNA infolinia Rzecznika Praw Pacjenta
800 – 190 – 590 (tylko z telefonów stacjonarnych)
czynna poniedziałek - piątek w godzinach od 9:00 do 21:00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.: (22) 532 - 82 - 50
fax.: (22) 532 - 82 – 30

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Przyjęcia interesantów w Biurze.
Poniedziałek - piątek w godzinach od 9:00 do 15:00

 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(Dz. u. 2012 nr 0 poz. 159 t.j.)

 


 

 
PROCEDURA SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW· Skargi i wnioski dotyczące niewłaściwej realizacji świadczeń zdrowotnych można składać w Sekretariacie SP ZOZ w Siemiatyczach ul. Szpitalna 8, 17 – 300 Siemiatycze,
Telefon / Fax: 85 655 28 25 (poniedziałek – piątek od 8:00 do 15:30)
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
· Skargi i wnioski mogą być wnoszone do SP ZOZ w Siemiatyczach pisemnie lub za pomocą faksu, poczty elektronicznej oraz ustnie do protokołu.
· W przypadku wniesienia skargi lub wniosku za pomocą poczty elektronicznej prosi się odpowiednio skarżącego lub wnioskodawcę o potwierdzenie złożenia skargi lub wniosku pisemnie w terminie 7 dni.
· Interesanci w sprawie skarg i wniosków przyjmowani są przez Dyrektora SP ZOZ w Siemiatyczach w czwartki w godzinach 10:00 – 12:00.
· Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
· Wnoszący skargę lub wniosek może zastrzec nie ujawnianie swego nazwiska i adresu. Zastrzeżenie takie jest dla SP ZOZ w Siemiatyczach wiążące.
· Zgłoszone skargi i wnioski powinny być rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia lub wpłynięcia wniosku lub skargi.
· Wnoszącego skargę lub wniosek zawiadamia się pisemnie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku.


 

 

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 

1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest:

      - pacjentowi, którego dokumentacja ta dotyczy po okazaniu przez pacjenta dokumentu potwierdzającego tożsamość np. dowód osobisty, paszport,

 

      - przedstawicielom ustawowym pacjenta po okazaniu odpowiedniego dokumentu:

 

· rodzicom, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, po okazaniu swojego dowodu osobistego,

· opiekunom ustanowionym przez sąd, po okazaniu stosownego orzeczenia np. w zakresie powierzenia opieki nad małoletnim, niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, ustanowienia kuratora itp.,
- osobie upoważnionej przez pacjenta, w ramach pisemnego oświadczenia pacjenta znajdującego się w dokumentacji medycznej pacjenta lub posiadającej pisemne upoważnienie pacjenta złożone w obecności pracownika uprawnionego do udostępniania dokumentacji medycznej, a w innym przypadku upoważnienie z notarialnie lub urzędowo poświadczonym podpisem upoważniającego,
- organom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów odrębnych.
2. Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną oraz prawo do udostępnia dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia w pisemnym oświadczeniu z zaznaczeniem, że pełnomocnictwo jest udzielone na wypadek śmierci, a także organy i podmioty uprawnione na podstawie przepisów odrębnych.
3. SP ZOZ w Siemiatyczach udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
4. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
5. Podmiot udostępnia dokumentację medyczną wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym, w następujący sposób:

· do wglądu w siedzibie przedsiębiorstwa SP ZOZ w Siemiatyczach;

· poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;

· poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
6. Udostępnianie dokumentacji medycznej do wglądu odbywa się na miejscu w SP ZOZ w Siemiatyczach, pod nadzorem osoby uprawnionej do udostępnienia dokumentacji medycznej, w tym w szczególności: pracownika Sekcji Statystyki Medycznej, lekarza prowadzącego / lekarza dyżurnego.
7. Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta na zewnątrz organom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów odrębnych następuje na podstawie decyzji Dyrektora SP ZOZ w Siemiatyczach.
8. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej składa się, uwzględniając czas na sporządzenie jej kopii, odpisu, wyciągu, w rejestracji SP ZOZ w Siemiatyczach lub przesyła pocztą. We wniosku należy uwzględnić formę odbioru dokumentacji. W przypadku przesłania jej drogą pocztową, koszty przesłania ponosi wnioskodawca.
9. Formularze wniosku o wydanie kopii dokumentacji medycznej oraz upoważnienia do wydania kopii dokumentacji medycznej można pobrać w rejestracji SP ZOZ w Siemiatyczach lub na stronie internetowej podmiotu www.spzozsiemiatycze.pl
10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentacji medycznej dokonują upoważnione osoby zatrudnione w komórkach organizacyjnych SP ZOZ w Siemiatyczach oraz lekarze prowadzący / lekarze dyżurni i Koordynatorzy oddziałów szpitalnych. Poświadcza się wyłącznie kopie dokumentacji medycznej wykonane w SP ZOZ w Siemiatyczach.
11. Wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej dołącza się do dokumentacji medycznej pacjenta.
12. Wydanie kopii dokumentacji medycznej nastąpi w terminie do 14 dni, licząc od daty złożenia wniosku, po wniesieniu opłaty w Kasie SP ZOZ w Siemiatyczach lub przelewem na jego konto. W przypadku przesyłania kopii dokumentacji medycznej drogą pocztową, wraz z kopią przesyłana jest faktura VAT określająca wysokość opłaty oraz numer rachunku bankowego, na który należy przelać wskazaną kwotę.
13. Wydanie kopii dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych, za pokwitowaniem odbioru. 14. Pracownik wydający oryginał dokumentacji medycznej jest odpowiedzialny za pozostawienie jej kopii lub pełnego odpisu w SP ZOZ w Siemiatyczach.
15. W przypadku gdy udostępnienie dokumentacji medycznej nie jest możliwe, odmowa jej udostępnienia wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania jej przyczyn.

 

 

Wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej.
Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej.
Zarządzenie Nr 26/2015 w sprawie opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej
Zarządzenie Nr 79/2012 w sprawie określenia wysokości opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny.

 

 

Data powstania: środa, 15 lutego 2012 19:42
Poprawiony: piątek, 20 października 2017 13:41

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Akceptuje pliki cookie ze ztrony www.spzozsiemiatycze.pl.

EU Cookie Directive Module Information