Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po dawnej centralnej sterylizacji na potrzeby oddziału ortopedycznego oraz istniejących pomieszczeń kuchni w celu dostosowania do przepisów.

WND-RPPD.08.04.01-20-0085/20 pn „Poprawa jakości usług medycznych w zakresie leczenia schorzeń układu kostno – stawowo – mięśniowego, w tym diagnostyki obrazowej świadczonych przez SPZOZ w Siemiatyczach”

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie Zapytania Ofertowego na usługę pełnienia funkcji Inspektora nadzoru do obsługi inwestycji pn:

„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po dawnej centralnej sterylizacji na potrzeby oddziału ortopedycznego oraz istniejących pomieszczeń kuchni w celu dostosowania do przepisów.”