29/2024 do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: całodobowe świadczenia lekarskie  w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna w POZ w SP ZOZ w Siemiatyczach; całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii i w SP ZOZ w Siemiatyczach; całodobowe świadczenia  lekarskie w zakresie pediatrii i neonatologii w Oddziale Pediatrycznym i Izbie Przyjęć  w SP ZOZ  w Siemiatyczach; całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie pediatrii i neonatologii w Oddziale Pediatrycznym i Izbie Przyjęć  w SP ZOZ w Siemiatyczach wraz z pełnieniem funkcji zastępcy Kierownika  Oddziału  Pediatrycznego w SP ZOZ  w Siemiatyczach; całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie pediatrii i neonatologii w Oddziale Pediatrycznym i Izbie Przyjęć  wraz z pełnieniem funkcji  Kierownika  Oddziału  Pediatrycznego w SP ZOZ  w Siemiatyczach; świadczenia lekarskie w Poradni Neonatologicznej SP ZOZ w Siemiatyczach; całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie chirurgii ogólnej  wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału w Oddziale Chirurgicznym z Pododdziałem Ortopedycznym w SP ZOZ w Siemiatyczach; świadczenia lekarskie w Poradni Chirurgicznej w SP ZOZ w Siemiatyczach.

OGŁOSZENIE

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 991  z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2561 z późn. zm.).

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

ul. Szpitalna 8, 17 – 300 Siemiatycze

zaprasza

do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

 • całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie położnictwa i ginekologii w Oddziale Położniczo – Ginekologicznym rooming in SP ZOZ w Siemiatyczach;
 • całodobowe świadczenia lekarskie  w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna w POZ w SP ZOZ w Siemiatyczach;
 • całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii i w SP ZOZ w Siemiatyczach;
 • całodobowe świadczenia  lekarskie w zakresie pediatrii i neonatologii w Oddziale Pediatrycznym i Izbie Przyjęć  w SP ZOZ  w Siemiatyczach;
 • całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie pediatrii i neonatologii w Oddziale Pediatrycznym i Izbie Przyjęć  w SP ZOZ w Siemiatyczach wraz z pełnieniem funkcji zastępcy Kierownika  Oddziału  Pediatrycznego w SP ZOZ  w Siemiatyczach;
 • całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie pediatrii i neonatologii w Oddziale Pediatrycznym i Izbie Przyjęć  wraz z pełnieniem funkcji  Kierownika  Oddziału  Pediatrycznego w SP ZOZ  w Siemiatyczach;
 • świadczenia lekarskie w Poradni Neonatologicznej SP ZOZ w Siemiatyczach
 • całodobowe świadczenia lekarskie w zakresie chirurgii ogólnej  wraz z pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału w Oddziale Chirurgicznym z Pododdziałem Ortopedycznym w SP ZOZ w Siemiatyczach.
 • świadczenia lekarskie w Poradni Chirurgicznej w SP ZOZ w Siemiatyczach.

   Okres obowiązywania umowy  od  01.07.2024r. do  30.06.2025r.

   Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert, formularz ofertowy, projekt umowy oraz materiały informacyjne o przedmiocie zamówienia dostępne są od dnia 11.06.2024r. w budynku Administracji SP ZOZ w Siemiatyczach (pokój nr 9) w godz. 8:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w godz. 9:00 – 14:00 pod numerami telefonów: 85- 655 23 85.

   Oferty sporządzone na formularzu ofertowym należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie……………………w SP ZOZ w Siemiatyczach”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:30, w Sekretariacie Dyrektora SP ZOZ w Siemiatyczach przy ul. Szpitalnej  8  do dnia  24.06.2024r. godz. 10:00.

   O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje potwierdzona data i godzina jej wpływu do Sekretariatu. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do Sekretariatu Dyrektora SP ZOZ  w Siemiatyczach przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

   Otwarcie złożonych ofert nastąpi w budynku Administracji SP ZOZ w Siemiatyczach (pokój nr 9) w dniu 24.06.2024r. o godz. 11:00.

   Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, w budynku Administracji oraz na stronie internetowej: www.spzozsiemiatycze.pl w dniu 24.06.2024r.

   Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

   Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert, bez podania przyczyny.

   Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach zasad konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2561 z późn. zm.)