Świadczenie usług opisów radiologicznych za pomocą (RTG i TK) teleradiologii

OGŁOSZENIE

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (t.j. Dz.U.2021 poz. 711
z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1  i n. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz. U. .2021 poz. 1285 z późn. zm.)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze

Zaprasza

Do składania ofert w konkursie na „Świadczenie usług opisów radiologicznych za pomocą (RTG i TK) teleradiologii dla SP ZOZ w Siemiatyczach”

 1. Przewiduje się zawarcie umowy na okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.
 2. Zapytania odnośnie konkursu należy wysyłać pod adres [email protected] do dnia 21.01.2022r
 3. Oferty sporządzone na formularzu ofertowym należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: Świadczenie usług opisów radiologicznych RTG i TK)  za pomocą (teleradiologii dla SP ZOZ w Siemiatyczach” od w dni robocze w Sekretariacie Dyrektora SP ZOZ w Siemiatyczach przy ul. Szpitalnej 8 do dnia 26.01.2022r. do godziny 10:00
 4. Zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje potwierdzona data i godz. Jej wpływu do Sekretariatu. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do Sekretariatu Dyrektora SP ZOZ w Siemiatyczach przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 5. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w budynku Administracji SP ZOZ w Siemiatyczach (pok. Nr 3) w dniu 26.01.2022r. o godzinie 10:10
 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert, bez podania przyczyny.
 8. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach zasad konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. .2021 poz. 1285 z późn. zm)
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert
 10. Kryteria oceny ofert
 11. Cena – 100%
 12. Rozstrzygniecie ofert udzielający zmówienia przewiduje do 02.02.2022r