Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po dawnej centralnej sterylizacji na potrzeby oddziału ortopedycznego oraz istniejących pomieszczeń kuchni w celu dostosowania do przepisów.

WND-RPPD.08.04.01-20-0085/20 pn „Poprawa jakości usług medycznych w zakresie leczenia schorzeń układu kostno – stawowo – mięśniowego, w tym diagnostyki obrazowej świadczonych przez SPZOZ w Siemiatyczach” Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki …